Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU.


Harmonogram prijímacieho konania

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1. 2. 2020
Termín podania prihlášky:
do 31. 5. 2020
Termín prijímacej skúšky:
23. – 25. 6. 2020
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 
10. 7. 2020

Uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na FEI STU BA, majú prijímaciu skúšku odpustenú. Viac informácií nájdete nižšie.


Spôsob podania prihlášky

 • Vyplnenie a doručenie prihlášky v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk). Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy.
 • Vyplnenie prihlášky na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (http://www.minedu.sk/data/att/5430.pdf) a odovzdanie alebo zaslanie vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na adresu:

  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Pedagogické oddelenie
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

Ak sa chce uchádzač prihlásiť na štúdium viacerých inžinierskych študijných programov ponúkaných FEI STU, pre každý študijný program musí doručiť samostatnú prihlášku a zaplatiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. 


Prílohy k prihláške

 • životopis;
 • výpis predmetov a známok získaných počas celého predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis dodala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom) – pre uchádzačov, ktorí sú v čase podávania prihlášky študentmi bakalárskeho štúdia na FEI STU tieto doklady doplní k prihláške Pedagogické oddelenie FEI STU;
 • kópie dokladov o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa hlási, napr. účasť na študentskej vedeckej konferencii alebo študentskom odbornom podujatí (súťaži), alebo publikovanie na konferencii alebo v časopise;
 • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania;
 • uchádzač so špecifickými potrebami pripojí žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky;
 • uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí predloží doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v zmysle platných zákonov ((http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať. Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2020/2021 sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nasledovné:

 • 20 € - štúdium v slovenskom jazyku
 • 40 € - štúdium v anglickom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

Uchádzač, ktorý poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nezaplatí, nebude pozvaný na prijímaciu skúšku a bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium.


Spôsob úhrady: bankovým prevodom

  Banka:  

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

  IBAN účtu:   SK06 8180 0000 0070 0008 4998
  BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA
  Variabilný symbol:   - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
  Adresa príjemcu:   Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


Prijímacia skúška

Prijímacia skúška sa bude konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou bez fyzickej prítomnosti prostredníctvom videokonferencie služby Google Meet.

Účastník prijímacej skúšky musí mať k dispozícii: počítač s prístupom na internet s dostatočnou dátovou kapacitou na prenos audio-video, webkameru, mikrofón, reproduktory (slúchadlá), telefónne spojenie (pre rýchle spojenie v prípade technických problémov).

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača študovať zvolený študijný program. 

Za prijímaciu skúšku je možné získať maximálne 60 bodov.

V prípade, ak je uchádzačovi prijímacia skúška odpustená, uchádzač získa 60 bodov za prijímaciu skúšku akoby prijímaciu skúšku absolvoval.

Prijímacia skúška bude odpustená tomu uchádzačovi o štúdium príslušného inžinierskeho študijného programu, ktorý predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie získal absolvovaním bakalárskeho študijného programu podľa nasledujúcej tabuľky:

Inžiniersky študijný program, na štúdium ktorého uchádzač podal prihlášku

Predchádzajúci absolvovaný bakalársky študijný program

Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

všetky študijné programy na FEI STU

Mechatronika v technologických zariadeniach na MtF STU

bez ohľadu na rok ukončenia

Okruhy otázok na prijímaciu skúšku pre jednotlivé študijné programy 

Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania a rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania

Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na inžinierske štúdium v príslušnom študijnom programe vypracuje prijímacia komisia, ktorú menuje dekan fakulty.

Poradie prijímaných uchádzačov bude zostavené na základe bodového ohodnotenia:

 • prijímacej skúšky (maximálne 60 bodov),
 • výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia (maximálne 40 bodov) – posudzuje sa na základe váženého študijného priemeru (VŠP) uvedeného vo výpise absolvovaných predmetov alebo vypočítaného na základe predložených dokladov, pričom body za VŠP (BVŠP) sa vypočítajú nasledovne:
  ak VŠP < 3.0, potom BVŠP = 60 - 20*VŠP,
  ak VŠP ≥ 3.0, potom  BVŠP = 0,
 • aktivít nad rámec absolvovaného predchádzajúceho vysokoškolského štúdia  - účasť na ŠVOČ alebo na študentskom odbornom podujatí (súťaži), alebo publikovanie na konferencii alebo v časopise – uchádzač môže získať 10 bodov, ak hodnoverne preukáže akúkoľvek z uvedených aktivít.

Minimálny celkový počet bodov potrebný na prijatie na inžinierske štúdium je 60 bodov, pričom najmenej 30 bodov musí byť získaných za prijímaciu skúšku.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium príslušného študijného programu väčší počet uchádzačov ako plánuje FEI STU prijať, budú prednostne prijatí tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium.

Ak je počet prijatých uchádzačov o štúdium na konkrétnom študijnom programe menší než stanovený minimálny počet, môže dekan rozhodnúť, že sa daný študijný program neotvorí. V takom prípade bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijatia na štúdium predmetného študijného programu ponúknutý iný študijný program, na ktorom sú ešte voľné miesta .

Návrh prijímacej komisie na prijatie/neprijatie je možné zobraziť na stránke https://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl  po zadaní rodného čísla bez lomítka.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške.

Viac informácií nájdeš TU.

Spolupracujeme