Bavia ťa počítačové simulácie a modelovanie?

Inžiniersky študijný program Aplikovaná mechatronika a elektromobilita ti umožňuje venovať sa aj tejto zaujímavej a modernej oblasti techniky. Simulácie v prostredí programov ANSYS, ADAMS, Matlab a Mathematica ti sprostredkujú pohľad do "vnútra" mechatronických systémov a skúmať odozvu počítačom modelovaných systémov na rôzne stavy skúmaného systému.

Ing. štúdium v oblasti IKT a automatického riadenia

Vyštudoval(-a) si už bakalársky študijný program, ktorý sa zaoberal automatizáciou, informatikou, mechatronikou a/alebo informačno-komunikačnými technológiami? Si u nás vítaný(-á)! Zúroč svoje vedomosti v štúdiu profilovanom na inžiniersku informatiku a automatizáciu v mechatronike. Pozri si video.

Ústretový pedagogický zbor je ti vždy pripravený pomôcť

Všetci naši učitelia sú veľmi ochotní všetko ti vysvetliť a tešia sa každému záujmu zo strany študenta. Študenti môžu u nás pracovať na zaujímavých projektoch, dostať odporúčanie do firiem alebo do zahraničia. Mechatronici sú veľmi žiadaní doma aj v zahraničí. V mechatronike sú veľmi široké možnosti špecializácie na rôzne oblasti, čo je jedna z našich najväčších predností.

Zabezpečenie dištančnej formy štúdia pre 1. ročník v 2020/2021

Dištančná forma sa bude v rámci inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita zabezpečovať, ak sa na ňu prihlási minimálne 6 študentov a zapíšu sa na ňu minimálne 5 študenti. V prípade nižšieho počtu študentov môžu byť študenti v dištančnej forme štúdia preradení do prezenčnej formy štúdia. Pre zabezpečenie kvality výučby na túto formu štúdia prijmeme maximálne 12 študentov.

Zabezpečenie zimného semestra

Výuka bude prebiehať vždy v piatok v dvojtýždenných cykloch podľa nasledovnej tabuľky.*

Povinne voliteľný predmet (PVP) bude bežať ako dvojhodinovka každý týždeň. Výuka pri tomto predmete sa bude spájať s dennými študentmi, pretože je predpoklad, že počet dištančných študentov po rozdelení na jednotlivé PVP predmety nebude dostatočný na to, aby sa pre dištančných študentov otvárali 4 rôzne cvičenia.

Povinne voliteľné predmety (vyberá sa 1 predmet zo zoznamu):

  • Pneumatické a hydraulické systémy v mechatronických aplikáciách
  • Transmisné systémy automobilov a elektromobilov
  • Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0
  • Vybrané kapitoly z automatického riadenia pre mechatroniku (Povinne voliteľný predmet pre študentov, ktorí neabsolvovali bakalársky program Automobilová mechatronika alebo Robotika a kybernetika alebo iné štúdium s príbuzným obsahom)

* Povinné predmety v rámci trojhodinových blokov môžu byť vo finálnej verzii rozvrhu poprehadzované. Základná štruktúra rozvrhu však ostane nezmenená.

Zabezpečenie letného semestra

V prípade dostatočného počtu študentov bude výuka prebiehať znova v piatok približne rovnakým spôsobom ako v zimnom semestri.

V prípade, že počet študentov bude menší ako 6, tak výuka pozostávajúca zo 4 predmetov (piaty predmet je riešenie diplomového projektu, ktorý sa rieši individuálne v spolupráci so školiteľom) sa realizuje jeden deň v týždni (nemusí to byť piatok) s tým, že každému predmetu budú venované 2 hodiny a rozvrh bude každý týždeň rovnaký (t.j. každý týždeň sa budú učiť všetky predmety).

Spolupracujeme