Knižnica a CVTI

Ak máš záujem o rozširovanie svojich poznatkov a vedomostí priamo v lokalite fakulty a v jej blízkosti, môžeš navštíviť knižnicu a Centrum vedecko-technických informácií (CVTI), ktoré svojím obsahom patria medzi najlepšie vybavené svojho druhu na Slovensku.

Štúdium v zahraničí

Každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia sa môže uchádzať o štúdium v zahraničí v rámci programu ERASMUS. Získaš tak nových priateľov, cenné kontakty a úplne nové impulzy do tvojho štúdia.

Športové a kultúrne vyžitie

Štúdium na fakulte poskytuje celý rad možností, ako zmysluplne a zaujímavo využiť svoj voľný čas. Výhodou štúdia na fakulte je možnosť využívať telocvične a plaváreň priamo na fakulte, ako aj posilňovňu či športoviská pri internátoch v Mlynskej doline.

Naša fakulta

Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ako jednej z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce.

Poslanie fakulty v oblasti vzdelávania spočíva v príprave univerzálne profilovaných a flexibilných absolventov štúdia s dostatočnou teoretickou i praktickou úrovňou vedomostí a zručností, teda vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre širokú spoločenskú prax.

V oblasti vedy, výskumu a vývoja si FEI STU BA udržiava pozíciu významného centra týchto aktivít. Pokiaľ ide o grantovú úspešnosť, fakulta patrí medzi najúspešnejšie pracoviská na Slovensku. Výskumné smery korešpondujú s najnovšími trendami a prioritami v Európskej únii a vo svete a súčasne odzrkadľujú hlavné potreby spoločnosti. Aj preto naši študenti môžu dostať motivačné odborové štipendium.

Spolupracujeme