Študijný plán inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita pre jednotlivé roky štúdia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. Študent si môže vybrať medzi dvomi zameraniami: Automobilová mechatronika a elektromobilita a Inteligentné technológie a systémy.
Legenda používaných skratiek v nasledujúcich tabuľkách:

  • Rozsah: prednášky - cvičenia: P-C (ak je v tejto položke len jedno číslo, ide o konzultáciu)

1.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Optimalizácia procesov v mechatronike Rosinová Povinný skúška 2-2 6
Metóda konečných prvkov Murín Povinný skúška 2-2 6
Vývojové programové prostredia pre mechatronické systémy Fuchs, Baťa, Mikle Povinný skúška 2-2 6
CAE mechatronických systémov Goga Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam A - vyberá sa jeden predmet
Transmisné systémy automobilov a elektromobilov Kozáková Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 Rosinová, Kučera Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Pneumatické a hydraulické systémy v mechatronických aplikáciách Goga Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Vybrané kapitoly z automatického riadenia pre mechatroniku 1) Žáková Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Povinne voliteľný predmet (vyrovnávajúci predmet) pre študentov, ktorí neabsolvovali bakalársky program Automobilová mechatronika alebo Robotika a kybernetika alebo iné štúdium s príbuzným obsahom

Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Diplomový projekt 1 Huba Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 6
Metódy číslicového riadenia Kozáková Povinný skúška 2-2 6
Autonómne mechatronické systémy Huba, Ťapák Povinný skúška 2-2 6
Pokročilé informačné technológie Žáková, Bisták Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam B - vyberá sa jeden predmet
Multifyzikálne procesy v mechatronike 1) 2) Kutiš Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Pohonné systémy a zdroje v elektromobiloch 1) Kozáková, Paulech Povinne voliteľný skúška 2-2 6
MEMS - inteligentné senzory a aktuátory 2) Kozáková, Balogh Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Odporúčané predmety pre zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Odporúčané predmety pre zameranie Inteligentné technológie a systémy (INTS)


2.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Diplomový projekt 2 Huba Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 6
Nekonvenčné pohony automobilov a elektromobilov Rosinová, Paulech, Bélai Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam C - vyberajú sa 2 predmety 3)
Digitalizácia výrobných procesov 1) Kozáková, Cigánek, Haffner Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Projektovanie a inžiniering mechatronických systémov 1) Drahoš Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov 1) 2) Huba Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov 2) Kozáková Povinne voliteľný skúška 3-2 6
Výberový predmet - Zoznam D - vyberá sa 1 predmet
Technická diagnostika Goga, Gálik Voliteľný skúška 2-2 6
Multimédiá a telematika pre mobilné platformy Huba, Bisták, Kučera, Haffner Voliteľný skúška 2-2 6
Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike Fuchs, Balogh, Kocúr Voliteľný skúška 2-2 6
Predmet z ústavov FEI STU Voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Odporúčané voliteľné predmety pre zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Odporúčané voliteľné predmety pre zameranie Inteligentné technológie a systémy (INTS)
3) Študenti, ktorí v prvom semestri absolvovali predmet Vybrané kapitoly z automatického riadenia, si môžu zvoliť aj povinne voliteľný predmet zo skupiny A

Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Diplomový projekt 3 Huba Povinný klasifikovaný zápočet 0-8 18
Diplomová práca Huba Povinný skúška 0-2 12
Spolu 30

Spolupracujeme