Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU .

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU sa koná prijímacie konanie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021. Prijímacie konanie na bakalárske štúdium je bez prijímacej skúšky.  Prihlášku si môžete podať do 30. 04. 2020. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave poskytuje v bakalárskom stupni štúdia nasledovné študijné programy:

 

Študijný program

Plánovaný počet uchádzačov

 Aplikovaná informatika

300

 Automobilová mechatronika

100

 Elektroenergetika

80

 Elektronika

90

 Elektrotechnika

40

 Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

40

 Robotika a kybernetika

100

 Telekomunikácie

 80

 Spolu

830

 

Stručný prehľad študijných programov

Podrobné študijné plány študijných programov 

 


Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium je

30. apríl 2020


 

Prijímacia skúška:   NIE JE

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Podmienky prijímania na štúdium

 


  

Zasadnutie prijímacej komisie prebehne 18. mája 2020

Zápis prijatých uchádzačov bude prebiehať

15. - 16. júna 2020

 


 

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € -  podanie prihlášky

Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol:   v prípade podania prihlášky len v papierovej forme – 6106

                                  v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky 

Adresát:    Slovenská technická univerzita
                    Fakulta elektrotechniky a informatiky
                    Ilkovičova 3
                    812 19 Bratislava

 


Využite možnosť vyplniť elektronickú prihlášku


Postup pri podávaní e-prihlášky

 

 

Tlačivo prihlášky

Ak nevyužijete e-prihlášku, si tlačivo zakúpite v predajniach ŠEVT-u, alebo si ho stiahnite.

Postup pri podávaní papierovej prihlášky 

 

Na fakultu musíte zaslať:

  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU sú uvedené vo  vnútornom predpise STU č. 5 / 2013

 


 

Ukončené vzdelanie v zahraničí

Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR.

Viac  informácii o uznaní dokladov o ukončenom stredoškolskom vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

 

Adresa:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Pedagogické oddelenie

Ilkovičova 3

812 19 Bratislava 1

 

Spolupracujeme