Súťaž o TABLET je určená pre študentov SŠ a študentov FEI STU.

1. Organizátor súťaže: „Zapoj sa a vyhraj!“

Ústav automobilovej mechatroniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v spolupráci so sponzormi súťaže.

2. Termín a miesto konania akcie „Zapoj sa a vyhraj!“

Súťaž – propagačná akcia „Zapoj sa a vyhraj!“ (Ďalej len „Súťaž“) prebieha na stredných školách Slovenskej republiky a na FEI STU Bratislava v termíne od 1. 8. 2022 do 1. 6. 2023.

3. Účasť v Súťaži

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o MECHATRONIKU a študentov FEI STU, ktorí pomôžu šíriť informácie o študijnom programe Automobilová mechatronika. Všetci účastníci rešpektujú podmienky Súťaže.

4. Podmienky Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý študent strednej školy, ktorý sa v období od 1. 8. 2021 do 1. 6. 2022 zaregistruje na: https://www.mechatronika.cool/ . Pri registrácii uvedie pravdivé údaje, súhlas so zasielaním informácií o štúdiu na FEI STU a aktivitách organizovaných pre študentov SŠ na svoju e-mailovú adresu a zodpovie jednoduché anketové otázky. Každý zaregistrovaný študent, ktorý splní Podmienky Súťaže, bude zaradený do zlosovania o TABLET.

5. Všeobecné pravidlá súťaže

  1. Cieľom hry je šíriť informácie o novom vysokoškolskom študijnom programe: Automobilová mechatronika na FEI STU Bratislava (ďalej len AM na FEI STU).
  2. Každý, kto splní podmienky súťaže a zaregistruje sa, získava jeden lós a môže vyhrať TABLET a ďalšie ceny od sponzorov.
  3. Každý, kto získa do hry študenta SŠ, získa ďalší lós a bude vylosovaný s pravdepodobnosťou, ktorú sám ovplyvní počtom študentov získaných do súťaže.
Možnosť zaregistrovaných študentov zvýšiť šancu na výhru:
  1. Ak si zaregistrovaný študent a získaš spolužiaka (z Tvojej alebo aj z inej SŠ), aby sa zaregistroval, budeš opakovane zaradený do zlosovania a zvýšiš si tak šancu na výhru. Podmienkou je, aby tento spolužiak pri svojej registrácii uviedol do formulára: Tvoje meno, názov Tvojej SŠ a Tvoj e-mail.
  2. Ak si zaregistrovaný študent a prejavíš záujem o MECHATRONIKU tým, že sa zapíšeš na štúdium bakalárskeho študijného programu Automobilová mechatronika na FEI STU zvýšiš svoju šancu na výhru.
  3. Lós získava tiež ten, kto navštívi Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU formou exkurzie alebo počas Dňa otvorených dverí (v októbri / v januári) a vyplní krátku anketu.

6. Súťažiaci a šanca vyhrať

Hráči: Súťažia všetci zaregistrovaní študenti:

A. študenti SŠ - všetci budú zaradení v losovaní.

B. študenti FEI STU, ak získajú aspoň jedného študenta SŠ do hry, budú v losovaní. Do Súťaže bude zaradený každý študent FEI STU, ktorý získa kontakt aspoň na jedného študenta strednej školy. Študent SŠ sa následne zaregistruje na stránke ÚAMT FEI pre stredné školy: https://www.mechatronika.cool/ a vyplní formulár. Podmienkou súťaže je, aby študent strednej školy pri registrácii uviedol meno a osobné číslo študenta FEI STU, ktorý kontakt sprostredkoval.

Šanca vyhrať: Pravdepodobnosť výhry je daná súčtom získaných študentov SŠ, ktorý bude rovný počtu lósov pridaných do losovania.

7. Výherca, výhry v Súťaži, odovzdanie výhier

• Zo všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži, bude vylosovaný výherca jednej hlavnej ceny a výhercovia ostatných cien podľa počtu cien, ktoré poskytli do súťaže sponzori.

• Losovanie výhercov sa uskutoční po uplynutí uzávierky súťaže (a jej vyhodnotení) najneskôr do dvoch týždňov. V Súťaži je možné získať nasledovné výhry - dary od sponzorov:Výkonný tablet

• Výhercovia budú informovaní o výhre e-mailom zaslaným na adresu, ktorú uviedli pri registrácii. Hlavné ceny (tablet) si výhercovia prevezmú osobne na základe osobnej identifikácie. Ostatné ceny si výhercovia môžu prevziať do osobne na základe osobnej identifikácie alebo po tomto dátume môžu byť ostatné ceny zaslané poštou na adresu strednej školy uvedenej pri registrácii po overení identity študenta SŠ. Meno a fotografia výhercu, hlavnej ceny bude zverejnená na web stránkach ÚAMT FEI STU.

8. Práva a povinnosti súťažiacich a výhercov

• Výhry nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, ako je určená Organizátorom súťaže. Na výhru zo Súťaže neexistuje právny nárok; vymáhanie účasti či výhry v Súťaži súdnou cestou je vylúčené.

• Výherca bude rešpektovať licenčné a garančné podmienky a ostatné zjednania zo strany sponzorov, ktorý ceny do súťaže poskytli.

• Organizátor súťaže má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v Súťaži jednotlivými súťažiacimi. Organizátor súťaže rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže a jej realizácie. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Podmienok Súťaže môže Organizátor súťaže s konečnou platnosťou rozhodnúť o vylúčení účastníka, ktorého konania sa podozrenie týkalo, najmä v prípade viacnásobnej registrácie tej istej osoby.

• Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek Súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť.

9. Ochrana osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov udeľuje účastník v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov. Súhlas sa udeľuje Organizátorovi súťaže. Uvedený subjekt je oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje na účely realizácie Súťaže, ich evidencie a vyhodnocovania na marketingové účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je ho možné ho písomne formou doporučeného listu odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému subjektu nemá vplyv na trvanie súhlasu voči ostatným. Uvedený subjekt je oprávnený spracúvať osobné údaje až kým súhlas podľa predchádzajúcej vety nebude odvolaný. V rovnakom rozsahu sa udeľuje súhlas aj na využívanie iných poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobných údajov (napr. tel. číslo a e-mail).

Spolupracujeme